Bultoo (Bluetooth) Radio on Corona : 4th July 2020...

In this latest edition of Bultoo radio today Mamta Rajwade and Ranjan Kumar are discussing issues from all over about Corona pandemic. Villagers use their mobile phones to record these songs and reports. They call 08050068000 to record. Now, this program can be downloaded by people from their Gram Panchayat office if it has Broadband or from a download center nearby. They can also get it from someone nearby with smartphone and internet and then via Bluetooth.

Posted on: Jul 04, 2020. Tags: BULTOO RADIO MAMTA RAJWADE AND RANJAN KUMAR

Bultoo (Bluetooth) Radio on Corona : 3th July 2020...

In this latest edition of Bultoo radio today Mamta Rajwade and Ranjan Kumar are discussing issues from all over about Corona pandemic. Villagers use their mobile phones to record these songs and reports. They call 08050068000 to record. Now, this program can be downloaded by people from their Gram Panchayat office if it has Broadband or from a download center nearby. They can also get it from someone nearby with smartphone and internet and then via Bluetooth.

Posted on: Jul 03, 2020. Tags: BULTOO RADIO CORONA MAMTA RAJWADE AND RANJAN KUMAR

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 26th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना सैते दुग्गा अनिन मोहन यादव ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते काका काकी ना पिटो ता बारे ते चर्चा किनतोरोम।अनिन पंडूम त्यौहार तून पैसीन चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन CGNet Swara. Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 26, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO DUGGA DYADAV GADCHIROLI GONDI MOHAN RADIO SAITE

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 25th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना रजोन्तीन मडावी अनिन कन्हैया लाल केवट ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते लोफा लोफा नाटे ना समस्या ता बारे ते चर्चा किनतोरोम ’ ।अनिन आदिवासीरा शिक्षा तून पैसीन चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन CGNet Swara. Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 25, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO GADCHIROLI GONDI KANHAIYALAL KEWAT MANDAVI RAJONTIN REDIO

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 24th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना मोहन यादव अनिन नना सौते दुग्गा ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते सरकार ता योजना गरीब पिलान्ग नून्ग हास्टल ता सुविधा हिनता। अनिन नार तोड़ गरीब मानवड बद-बद मुश्किल ते गुजरी केड़तोड़ | ईदेना बारे ते चर्चा कितोरोम। अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन www.cgnetswara.Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्लो ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 24, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO DUGGA GADCHIROLI GONDI MOHAN REDIO SAITE YADAV

View Older Reports »