पढ़हे जाबो गा संगी पढ़हे जाबो गा, सुघर-सुघर पाठशाला पढ़हे जाबो ओ...साक्षरता गीत-

ग्राम-विशालपुर, पोस्ट-बिहारपुर, जिला-सुरजपुर (छत्तीसगढ़) से फुलेश्वर श्यामले एक साक्षरता गीत सुना रही हैं :
पढ़हे जाबो गा संगी पढ़हे जाबो गा, सुघर-सुघर पाठशाला पढ़हे जाबो ओ-
दीदी ला पढाबो गा भईया ला पढाबो बो, पढहे जाबो गा संगी पढहे जाबो गा-
सुगर-सुगर पाठशाला पढ़हे जाबो ओ-
साईकल मा बैढ लेबो झोला ला टांग लेबो, पैडिल मारत मारत जाबो-
पढ़हे जाबो गा संगी पढ़हे जाबो गा, सुघर-सुघर पाठशाला पढ़हे जाबो ओ...

Posted on: Aug 15, 2018. Tags: CHHATTISGARHI SONG FULESHWAR SHYAMLE SURAJPUR CG

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download