रे रे लोयो रे रे रेला रे रे लोयो रे रेला...गोंडी विवाह गीत

ग्राम-जोहनमेरा, पंचायत-माचपल्ली, विकासखंड-कोयलीबेडा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) से सोनुराम हेड्को एक गोंडी विवाह गीत सुना रहे हैं:
रे रे लोयो रे रे रेला रे रे लोयो रे रेला-
येना बोना ये मरमो रो योलो ले – जना गुतिले जना गुति पुन्गार येलो ले – निक बला व्या निक बला व्या रो येलो-
जाति मडा व्या जना गुति-
व्या जाति मडा येलो ले-
दादल तमो रे जना पुन्गार रे-
दादल तमो इन्तो ले येलो ले...

Posted on: Apr 19, 2016. Tags: SONG SONURAM HEDKO VICTIMS REGISTER

« View Newer Reports

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download