सन्ना बेनु सेल्लो ने सेल्लो...गोंडी गीत

गाँव-बोड्डीगूडा, पंचायत-आरागट्टा, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़) से नंदनी, और नीली एक गोंडी गीत सुना रहे हैं:
रे रे लायो रे रे ला
रे ला रे रे लायो रे रे ला रेला
रेला रेला रे रे ला
सन्ना बेनु सेल्लो ने सेल्लो
सन्न बेनु सेलो ने से लो
कन्नाला नन्दो सेलो ने सेलो ...

Posted on: Jul 30, 2021. Tags: CG GONDI NANDANI SONG SUKMA

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download