सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो...गोंडी गीत-

ग्राम-रानीबाहर, पंचायत-छिन्दगढ़, जिला सुकमा (छ.ग.) से सोमडी और बिमला एक गोंडी गीत सुना रहे है:
सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो-
कोला कोड़ा वडा नानोली वया न-
नानोली वया हिल्ले नानो केल्ला यो-
सामाडा रिंग रिंगो नानो कोला कोड़ा वडा यो...

Posted on: Jan 09, 2020. Tags: AND BIMLA CG SUKMA GONDI SONG SOMDI

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download