कावन मईया गुरु जगल जगउले, कावन मईया जागेल हो राम... भजन गीत

ग्राम-मड़मा, पोस्ट-कृष्णा नगर धमनी, जिला-बलरामपुर (छत्तीसगढ़) से कुमारी मीणा यादव एक भजन गीत सुना रही हैं:
कावन मईया गुरु जगल जगउले, कावन मईया जागेल हो राम-
कवन गुरु चर्चा करउले बड़ा निक लागेल हो राम-
शिव गुरु जगल जगउले, भवानी मईया जागेल हो राम-
शिव गुरु चर्चा करउले बड़ा निक लागेल हो राम-
कवन मईया जग ले जगउले भवानी मईया जागेल हो राम-
कवन दीदी जग ले जगउले नीलम दीदी जागेल हो राम...

Posted on: Jun 16, 2018. Tags: MEENA YADAV

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download