रेरेला रेला, रेरेला रेला...गोंडी में एक शादी गीत

नगर पंचायत भमरागड जिला गडचिरोली (महाराष्ट्र) से तारा बाई गोंडी में एक शादी गीत सुना
रही है – रेरेला रेला, रेरेला रेला-
रेरेला रेला, रेरेला रेला रिरिला चुटका करे ना नन्ना वायेना-
एन्देना नन्ना वायेना एन्देना रंगडोली बंग्लाते एन्देना – जुमकंग करेना नन्ना एन्देना वायेना जुमकंग करेना नन्ना वायेना – एन्देना रंगडोली बंग्लाते एन्देना रेरेला रेला, रेरेला रेला...

Posted on: May 24, 2020. Tags: BHAMRAGAD GONDI MADIA MARRIAGE SONG