Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 26th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना सैते दुग्गा अनिन मोहन यादव ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते काका काकी ना पिटो ता बारे ते चर्चा किनतोरोम।अनिन पंडूम त्यौहार तून पैसीन चर्चा किनतोरोम अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन CGNet Swara. Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्ले ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 26, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO DUGGA DYADAV GADCHIROLI GONDI MOHAN RADIO SAITE

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 24th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना मोहन यादव अनिन नना सौते दुग्गा ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते सरकार ता योजना गरीब पिलान्ग नून्ग हास्टल ता सुविधा हिनता। अनिन नार तोड़ गरीब मानवड बद-बद मुश्किल ते गुजरी केड़तोड़ | ईदेना बारे ते चर्चा कितोरोम। अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन www.cgnetswara.Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्लो ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 24, 2020. Tags: BHAMRAGAD BULTOO DUGGA GADCHIROLI GONDI MOHAN REDIO SAITE YADAV

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 20th May 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना मोहन यादव अनिन सैते दुग्गा ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते सरकार ता योजना गरीब पिलान्ग नून्ग हास्टल ता सुविधा हिनता। अनिन फ्री ते पढ़ह अनिन लिखह किनता। ईदेना बारे ते चर्चा कितोरोम। अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन cgnetswara.org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्लो ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 20, 2020. Tags: BHAMRAGD BULTOO DUGGA GADCHROLI GONDI MH MOHAN REDIO SAITE YADAV

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 18th June 2020...

गोतियालोर नेडं नमाठ पैसीन वतोरोम बुलटू रेडियो बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम। नना सैते दुग्गा अनिन मोहन यादव ईद बुल्टू रेडियो कार्यक्रम ते सरकार ता योजना गरीब पिलान्ग नून्ग हास्टल ता सुविधा हिनता। अनिन फ्री ते पढ़ह अनिन लिखह किनता। ईदेना बारे ते चर्चा कितोरोम। अनिन ईपने मानेय पाटान्ग बरा ओनतोर वडकिनतोर सन्देश तून निमा सी जी नेट ता टोल फ्री ता नम्बर 08050068000 अनिन आदिवासी स्वारा 7477288111 ते मिस्काल किसीन केन्ज परतोरिय अनिन www.cgnetswara.Org ते डाउनलोड किया परतोरीर। बोद इलाका ते इंटरनेट ता सुविधा हिल्लो ।इदेन ब्लूटूथ ते शेयर किसीन केन्ज परतोरीर। स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केन्ज चोर अनिन रिकार्ड किनतोर।

Posted on: Jun 18, 2020. Tags: BHAMRAGD BULTOO DUGGA GADCHIROLI GONDI MADIA MOHAN RADIO SAITE YADAV

Bhamragad (Gadchiroli) Bultoo (Bluetooth) Radio in Gondi : 15th June 2020...

गोतयालोर नेंड नमाट पैस वतोरोम की बुल्टू रेडियों बोदेन प्रस्तुत किनतोरोम मोहान यादव अनिन सैते दुग्गा इद रेडियों ता कार्यक्रम ते लॉक डॉउन ता कारण ते शिक्षा तून पैस गोंडी भाषा ते वेहिनतोर ओरा बारे ते वेहिनतोर जागरूकता कियाना ता संदेश हिनतोर इवने मानेय पाटाग ओनतोर इपने वडकिनतोर संदेश तून निमा सी जी नेट ता नम्बर 08050068000 अनिन माडिया चैनल ता नम्बर 7477288111 ते मिस्कॉल किसीन केंज परतोरीय अनिन CgnetSwara.Org ते डॉउन लोड किया परतोरिर बोदे इलाकाते इंटरनेट ता सुविधा हिले इदेन ब्लूटुत ते शेयर किसीन केंज स्मार्ट फोन ते बुल्टू एफ ता उपयोग किसीन संदेश केंज्जीतोर अन रिकॉर्ड किनतोर

Posted on: Jun 15, 2020. Tags: BHAMRAGHAD BULTOO DUGGA GADCHIROLI GONDI MOHAN RADIO SAITE YADAV

View Older Reports »