री री लोयो री लो री लोयो री री लोयो...गोंडी माडिया विवाह गीत-

नगर पंचायत-भामरागड, जिला-गड्चिरौली (महाराष्ट्र) से माली चैतु कलमुटी गोंडी विवाह
गीत सुना रही है:
री री लोयो री लो री लोयो री री लोयो-
धीरो-धीरो दाकट येलो धीरो-धीरो दाकट येलो-
री री लोयो बेन्दाल दाकिन येलो री री लोयो-
री री लोयो री लो री लोयो री री लोयो...

Posted on: May 25, 2020. Tags: BHAMRAGADH GADHCHIROLI MH MALI CHAITO KALMUTHI

री री लोयो येलो रेलों येलो ले...गोंडी रेला गीत-

नगर पंचायत-भामरागड, जिला-गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) से, माली चेतो कलमुटी एक रेला गीत सुना रही है :
री री लोयो येलो रेलों येलो ले-
कोर्कु कुशिनता येलो ले पग येलो ले-
येलोले जाओ ये देवानी येलोले-
अनो-अनो येलोले येंदिले वेहा वाहि...

Posted on: May 19, 2020. Tags: BHAMRAGADH GADCHIROLI MH GONDI SONG MALI CHAITO KALMUTHI