गोंडी गीत : निमायो इंगा निमा नानोयो...

ग्राम-कोतुरु, पंचायत-तुम्मला, तहसील-चिन्तुरु, जिला-ईस्ट गोदावरी (आंध्रप्रदेश) से कोवासी मूका आदिवासी महिलायों से गोंडी भाषा में गीत सुना रहे हैं:
निमायो इंगा निमा नानोयो-
आदोड़ा नानो काया तुमिड़ो-
ओलायो नानो ओला नानोयो-
ओ. नानो. निमायो इंगा निमा ओला नानोयो-
आदोड़ा नानो काया तुमिड़ो-
ओलायो नानो ओला नानोयो-
ओ नानो. नेंड़ेयो नानो मत केतल-
आदोड़ा नानो काया तुमिड़ो-
ओलायो नानो ओला नानोयो-
ओलायो नानो ओला नानोयो. ओ.नानो...

Posted on: Oct 29, 2019. Tags: ANDHRA PRADESH KOWASI MUKA SONG

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »

Loading

Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download