अरीरी लोयो रिरीलो,रिलोय रीलो- बोन पिलो मन्ता रिन्गो रीलो...माड़िया विवाह गीत

नगर पंचायत भामरागड जिला गडचिरोली महाराष्ट्र से ऐका चुक्कू हुसेंडी एक माड़िया शादी गीत सुना रहा है:
अरीरी लोयो रिरीलो,रिलोय रीलो-
बोन पिलो मन्ता रिन्गो रीलो-
मावा जोड़ी इलामी मन्ता-
बाता मुन्डा उरिस्तिने अले मुंडे उरुस्तान एलोले-
अले मुंडे उरुस्तान एलोले-
माटो कोवाड विडीता पिलारी गोठ पिलारी एलोले-
हुसेन दगा वाताडी एलोले.....

Posted on: May 26, 2020. Tags: EKACHIKKUHUSENDI BHAMRAGAD GADCHIROLI GONDI MH MADIA SONG