नूनी ले वेया ले अले नूनी खेलायो...गोंडी गीत-

ग्राम-किलेपाल, ब्लाक-बास्तानार, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़) से शुकलू एक गोंडी गीत सुना रहे हैं:
नूनी ले वेया ले अले नूनी खेलायो-
नूनी ले वेया ले खो -खो अले खो -खो खेलायो
खो -खो ले वया ले नूनी अले नूनी खेलायो-
नूनी ले वेया लेनूनी ओनु ऐसी अनु यो-
मुड्से कुंजड गुमाड़ी गोडेल पोयस पुडा यो...

Posted on: Jul 31, 2021. Tags: BASTANAR CG GONDI SHUKALU SONG

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download