भले अइल भीम बाबा भले अइल बन के मसीहा अइला हो...गीत-

ग्राम-डभौरा, जिला-रीवा (मध्यप्रदेश) से रीता सामाजिक कार्यकर्त्ता एक गीत सुना रही हैं:
भले अइल भीम बाबा भले अइल-
बन के मसीहा अइला हो-
के दिनबा भारत देशबा रहे जब गुलाम के-
ओही दिन मा भले अइला हो-
हरि सीताराम जी राव जी के रहा ला ललनमा...

Posted on: Oct 13, 2022. Tags: MP REWA RITA SONG

Recording a report on CGNet Swara

Search Reports »


YouTube Channel
Supported By »


Environics Trust
Gates Foundation
Hivos
International Center for Journalists
IPS Media Foundation
MacArthur Foundation
Sitara
UN Democracy Fund


Android App »


Click to Download