ये रेला रेला ये रे रेला रेला ये रे रे रेला रेला...गोंडी गीत

ग्राम-खुटनगुडा, पंचायत-मूलाकिशोरी, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़) से सनबती दुग्गा साथ में श्याम शंकर एक गोंडी गीत सुना रहे है:
ये रेला रेला ये रे रेला रेला ये रे रे रेला रेला-
ये समा बेना वेंदो लखा कमा लेलो नानो-
ये मन्द्र सालो वाको कमा लेलो नानो कमा लेलो-
नीमा सलो बालो सालो कमा लेलो नानो कमा लेलो-
ये रेला रेला ये रे रेला रेला ये रे रे रेला रेला-

Posted on: Feb 17, 2020. Tags: CG GONDI NARAYANAPUR SANBATI DUGGA SONG